Hizmet Koşulları

Madde 1
Giriş

1.1. İşbu kullanıcı sözleşmesi ve İnternet Sitesinde yer alan diğer kurallar Sigortaliyo.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve İnternet Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, İnternet Sitesi üzerinden Sigorta Teklifi Alma Talebi veya Acente Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya İnternet Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen İnternet Sitesini ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.

1.2. Sigortaliyo.com aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Sigortaliyo.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile İnternet Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, İnternet Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve İnternet Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

Madde 2
Tanımlar

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

2.1. “Sigortaliyo.com” İstanbay İnternet Servisleri Yazılım Tasarım İletişim Danışmanlık Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ni,

2.2. “İnternet Sitesi” http://www.sigortaliyo.com internet sitesini,

2.3. Kullanıcı” Herhangi bir sebeple İnternet Sitesi’ni kullanan kişileri,

2.4. “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı,

2.5. “Hizmet Alan” İnternet Sitesi üzerinden Sigorta Teklifi Alma Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

2.6. “Hizmet Veren Acente” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak üzere İnternet Sitesi üzerinden Acente Profili oluşturan ve Üye Acente sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren Acente tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren Acente adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),

2.7. “Acente Profili” Hizmet Veren Acenteler’in Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Hizmet Alanlar tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla İnternet Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,

2.8. “Sigorta Teklifi Alma Talebi” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Acente’den Sigorta Teklifi almak amacıyla İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan hizmet talebi veya niteliğine göre Sigortaliyo.com tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Acente Profilleri arasından Hizmet Veren’e sigorta teklifi yönlendirilmesi talebini,

2.9. “Teklif” Hizmet Veren'in, Hizmet Alan’ın gönderdiği Sigorta Teklifi Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, sigorta tekliflerini sigorta şirketinin belirlediği primden sağlama teklifini,

2.10. “Anlaşmaya Varılmış Teklif” Hizmet Veren Acente’ler tarafından Sistem üzerinden gönderilen Sigorta Teklifi’nin Hizmet Alan tarafından Sistem üzerinden kabul edilmesi,

2.11. “Online Ödeme Sistemi” Hizmet Veren Acente’nin İnternet Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin, Sigortaliyo.com veya Sigortaliyo.com’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Veren Acente’den tahsilini sağlayan sistemi,

2.12. “Teklif Verme Ücreti” Hizmet Veren Acente’nin Hizmet Alan’a teklif iletme hakkını kazanabilmesi için Sigortaliyo.com’a ödeyeceği hizmet bedelini,

2.13. “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,

2.14. “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

Madde 3
Sigortaliyo.com Tarafından Sunulan Hizmetler

3.1. Sigortaliyo.com, Hizmet Veren Acente ve Hizmet Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları Sigorta Teklifi Alma Talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, İnternet Sitesi’nde yer almasını sağlar.

3.2. Sigortaliyo.com yalnızca bir platformdur, İnternet Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, Sigortaliyo.com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Kullanım Şartları

Madde 4
Üyelik Sistemi

4.1. İnternet Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Sigorta Teklifi Alma Talebi gönderebilirler. İnternet Sitesi tarafından her girişte oluşturulan ve Kullanıcı’nın kendi beyan ettiği cep telefonu numarasına SMS ile gönderdiği Şifre'nin korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Sigortaliyo.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

4.2. Üye hesabı oluştururken İnternet Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, levha numarası, levha kayıt tarihi, acene ünvanı, ticari sicil gazetesi örneği gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Sigortaliyo.com, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

4.3. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

Madde 5
Hizmet Talebi Oluşturulması

5.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Sigorta Teklifi Alma Talebi (Hizmet Talebi) oluşturabilir.

5.2. Geçerli bir Sigorta Teklifi Alma Talebi (Hizmet Talebi) oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen teklifin niteliği, özelliği, kalitesi, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

5.3. Sigortaliyo.com, Sigorta Teklifi Alma Talebini (Hizmet Talebi) kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Ancak Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Alan’a aittir.

Madde 6
Acente Profili Oluşturma

6.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşulları ve Üye Hizmet Veren Acente Sözleşmesi’ni onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Meslek Profili oluşturup Hizmet Veren Acente (Hizmet Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir.

6.2. Meslek Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, levha kayıt no, teknik personel belgesi, acente yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır.

6.3. Yönetmelik Madde 5/4 gereği,
6.3.1 Sigortaliyo.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.
6.3.2 Sigortaliyo.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

6.4. Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren’in yükümlülükleri profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken Üye Hizmet Veren Acente Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, poliçe, bilgilendirme formu, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a iletmek Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. Sigortaliyo.com’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.5. 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464) göre Aracı Hizmet Sağlayıcı olan Sigortaliyo.com; 01.07.2016 tarihinden itibaren takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir.

Madde 7
Teklif

7.1. Hizmet Veren, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için İnternet Sitesi üzerinden Teklif vererek, Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif eder. Kazanan Teklif, Hizmet Alan tarafından kabul edilen Teklif’tir.

7.2. Teklif sunumu, Hizmet Alan tarafından kabul edilmesi halinde Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Hizmet Alan ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir. Hizmet Veren’in ilgili işe ilişkin detaylı bilgi alması ve keşif yapması üzerine Teklif’te verilen fiyatlar değişebilir, söz konusu hallerde Teklif fiyatı taraflarca anlaşmaya varılarak güncellenir.

7.3. Verilen Teklifler Hizmet Verenler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Hizmet Veren’in belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden Sigortaliyo.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.4. Sigortaliyo.com, teklif verme işlemini Hizmet Veren’ler için ücretli olarak sunabilir, teklif başına veya teklifteki bedel üzerinden veya farklı bir şekilde Teklif Verme Ücreti alabilir. Hizmet Veren, teklif verdiği hizmetler için keşif veya ek masraf yapsa bile, teklifinin kabul edilmemesi, teklifinin Hizmet Alan tarafından görülmemesi veya aynı hizmet için başka Hizmet Veren’lerin de teklif vermiş olması, hiç bir şekilde Hizmet Veren’e teklif ücretinin iade edilmesi anlamına gelmemektedir.

Madde 8
Acente Meslek Profili, Hizmet Talebi ve Tekliflerin İçeriği

8.1. Acente Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (f) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (g) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde Sigortaliyo.com’un sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Hizmet Veren’e veya Kullanıcı’ya aittir.

8.2. Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Hizmet Veren, Hizmet Alan veya Kullanıcı’ya ait olup Sigortaliyo.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 9
Ödeme

9.1. Hizmet Alanlar kabul ettikleri Teklif’e ilişkin bedelini, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Veren’e doğrudan ödeyebilir veya Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme de yapabilirler. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

9.2. Hizmet Veren, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere, sipariş bedellerini poliçe, fiş veya fatura karşılığında Sigortaliyo.com’a bildirmiş olduğu Teklif üzerinden kendisi Hizmet Alan’dan tahsil eder.

9.3. Online Ödeme Sistemi’ne Sigortaliyo.com’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki Sigortaliyo.com’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

9.4. Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Sigortaliyo.com’dan talep edilemeyecek olup Sigortaliyo.com yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli, teklif verme ücreti veya iletişim hakkı için Hizmet Veren’lere fatura kesmekle yükümlüdür.

9.5. Hizmet Alanların hizmet bedellerini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptıkları durumlarda Sigortaliyo.com Hizmet Alanlar tarafından talep edildiği takdirde ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir. Sigortaliyo.com’un, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebi’ne uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.

9.6. Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Sigortaliyo.com yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

9.7. İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla Hizmet Veren, Sigortaliyo.com’da sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Hizmet Alan’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Sigortaliyo.com’u temsilci olarak atamaktadır. Hizmet Alan, hizmetlere ilişkin ödemeyi Hizmet Veren’in temsilcisi sıfatıyla Sigortaliyo.com’a yapmakla hizmet akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Bu maddede belirtilen temsil yetkisinin Hizmet Veren tarafından verilmemesi veya sonradan iptal edilmesi halinde Sigortaliyo.com, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Hizmet Veren’in üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

Madde 10
Hizmet Bedeli İadesi / Cayma Hakkının Kullanılması

10.1. Hizmet Alan, hizmetin ifa edilmemiş olması ve hizmete başlanmamış olması şartıyla, Hizmet Veren ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Söz konusu hak hizmet başlangıç saatinden 24 saat öncesine kadar bulunur. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak [[email protected]] adresine konu başlığında [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.

10.2. Hizmet Bedeli İadesi ilgili Hizmet Veren tarafından yapılacaktır. Hizmet Bedeli Sigortaliyo.com’dan talep edilemez. Sigortaliyo.com yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:
a) Hizmet Talebinin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;
b) Hizmet Talebinin ilgili Hizmet Veren’e iletilememesi nedeniyle Hizmet Talebinin zorunlu iptali;
c) Hizmet Veren’in edimi ifa etmediği veya Teklif’in Hizmet Alan tarafından onaylanmasına rağmen Kullanıcı talebi üzerine Teklifin iptali;
d) Hizmet kapsamının Teklif’le uyuşmaması nedeniyle hizmetin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;
e) İfa edilen hizmetten memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Hizmet Veren onayının alınmasının akabinde yapılan onay iptali; ve
f) Onaylanan hizmetin ifasının gecikmesi durumunda yapılacaktır.

10.3. Sigortaliyo.com Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

10.4. Online Ödeme Sistemi seçeneği dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış Hizmetlerde ücret iadesi, Hizmet Veren tarafından doğrudan yapılmaktadır.

10.5. Hizmet Veren tarafından satın alınan İletişim veya Teklif Verme Hizmeti, hizmete başlanmamış olmak ve hiç kullanılmamış olmak kaydıyla satın alındığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına konu olabilir. Süresi içinde Cayma hakkı kullanılmadığı veya ilgili hizmetin kullanılmaya başlanması halinde, cayma hakkı kullanılamaz ve Sigortaliyo.com tarafından herhangi bir şekilde ücret iadesi yapılmaz.

Madde 11
Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

11.1. Sigortaliyo.com’un Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sigortaliyo.com, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

11.2. İnternet Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. Sigortaliyo.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

11.3. Sigortaliyo.com, Hizmet Veren'i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Sigortaliyo.com, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Sigortaliyo.com’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

11.4. Sigortaliyo.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Sigortaliyo.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

11.5. Sigortaliyo.com Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Sigortaliyo.com, Rezervasyon sisteminde yer alan hizmetlere ilişkin olarak yalnızca ilgili Hizmet Verenler ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Hizmet Veren tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. Sigortaliyo.com tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Hizmet Veren’in gelecekteki davranışlarını belirlemez.

11.6. Sigortaliyo.com, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet Veren’lerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Hizmet Veren’lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alan’ları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin Sigortaliyo.com’a yönelmesi halinde, Sigortaliyo.com, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Hizmet Veren’e rücu veyahut Sigortaliyo.com’daki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

11.7. Hizmet Alan’dan veya Hizmet Veren’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Hizmet Alan’ın adreste bulunmaması, Hizmet Veren’in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, Hizmet Alan’ın rezervasyon sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir Hizmet Veren bulunamaması vb.) dolayı Sigortaliyo.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sigortaliyo.com söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Veren’e veya Hizmet Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

11.8. Hizmet Veren tarafından Acente Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, Sigortaliyo.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

11.9. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. Sigortaliyo.com’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

11.10. Sigortaliyo.com Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

11.11. Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Sigortaliyo.com tarafından işletilen İnternet Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Sigortaliyo.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

11.12. Sigortaliyo.com, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir.

11.13. Hizmet Alan bilgileri Sigortaliyo.com tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

11.14. Sigortaliyo.com ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

Madde 12
Hizmet Alan'ın Yükümlülükleri

12.1. Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

12.2. Hizmet Alan, Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde Hizmet Veren’e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.

12.3. Hizmet Alan, bir Hizmet Veren’in Teklifi’ni kabul ettiğinde, Hizmet Veren’e verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul eder.

12.4. Hizmet Alan, İnternet Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Sigortaliyo.com'un bilgisi dahilinde olmaksızın, Sigortaliyo.com’u dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir.

12.5. Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, Sigortaliyo.com’un hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

12.6. Hizmet Alan ilgili hizmet tutarının sigortaliyo.com tarafından sunulan online ödeme sistemi aracılığı kullanıldığı durumda kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Sigortaliyo.com’u bilgilendirmeyi kabul eder.

12.7. Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Sigortaliyo.com’un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Sigortaliyo.com sorumlu değildir.

12.8. Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, Sigortaliyo.com’un gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

12.8. Hizmet Alan, bazı hizmetlerin Hizmet Veren tarafından ifa edilebilmesi için, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.

Madde 13
Sigortaliyo.com'a Verilen Yetkiler

13.1. Sigortaliyo.com sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, İnternet Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak Sigortaliyo.com’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Sigortaliyo.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

13.2. Sigortaliyo.com veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Sigortaliyo.com’un Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

13.3. Sigortaliyo.com veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Hizmet Talebi'ni onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

13.4. Sigortaliyo.com, İnternet Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Sigortaliyo.com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Sigortaliyo.com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

13.5. Sigortaliyo.com Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [[email protected]] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

13.6. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Sigortaliyo.com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Sigortaliyo.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

13.7. Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Sigortaliyo.com tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Sigortaliyo.com’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Sigortaliyo.com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman İnternet Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

13.8. İnternet Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Sigortaliyo.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların İnternet Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

13.9. Hizmet Veren ve Hizmet Alan, İnternet Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Sigortaliyo.com tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

13.10. Sigortaliyo.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

13.11. Sigortaliyo.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

13.12. Sigortaliyo.com Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın İnternet Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir

TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 14
Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)

14.1. Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

14.2. Kullanıcı’lar birbiriyle ya da Sigortaliyo.com çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

14.3. Hizmet Alan veya Hizmet Veren’ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.

Madde 15
İnternet Sitesi İçeriği

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

15.1. Sigortaliyo.com İnternet Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da İnternet Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve

15.2. Sigortaliyo.com, İnternet Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

Madde 16
Sorumluluk Sınırlamaları

16.1. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Sigortaliyo.com, İnternet Sitesi ya da İnternet sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, İnternet Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

16.2. Sigortaliyo.com, İnternet Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

16.3. Sigortaliyo.com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

16.4. Sigortaliyo.com 3. kişilerin İnternet Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Hizmet Alan’ın verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

Madde 17
Telif Hakkı Politikası

17.1. İnternet Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Sigortaliyo.com, İnternet Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

17.2. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Sigortaliyo.com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

17.3. Sigortaliyo.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Sigortaliyo.com’a aittir. Sigortaliyo.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Sigortaliyo.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

Madde 18
İnternet Sitesi Üzerindeki İçerik

18.1. İnternet Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Sigortaliyo.com (i) İnternet Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) İnternet Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

18.2. İnternet Sitesi Sigortaliyo.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Sigortaliyo.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

18.3. Sigortaliyo.com, İnternet Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, İnternet Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

 • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;
 • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
 • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
 • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
 • İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
 • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
 • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
 • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
 • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
 • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
 • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,
 • 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,
 • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve
 • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

Madde 19
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

19.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

19.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Madde 20
Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

20.1. Sigortaliyo.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az iki (2) yıl boyunca saklanır.

20.2. araflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Sigortaliyo.com’un ticari defter ve kayıtları ile Sigortaliyo.com sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Madde 21
Sözleşmenin İhlali ve Feshi

21.1. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Sigortaliyo.com’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Sigortaliyo.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

21.2. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez

Madde 22
Yürürlük

Bu Sözleşme İnternet Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Sigortaliyo.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

--}}